fbpx
Skip to content

Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek
Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:
Top-Com 2001. Bt.
Székhely: 6753 Szeged, Zágráb u.95.
Adószám: 20789349-1-06
Cégjegyzékszám: 06-06-011915
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Szeged Törvényszék Cégbírósága – a
továbbiakban: Adatkezelő.
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban:
Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük
az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait
fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az
Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik
felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön
adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.
Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és
magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az
ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő
bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal
látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat
hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok
illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban
meghatározott formában kerülnek felhasználásra.
A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott
szerződésben rögzített feltételekkel történik.
A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez
fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a
honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést
befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk
Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Balán Rita Top-Com

  1. Bt az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi
elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: a info@d rivertaxi.hu e-mail címre.

Adatkezelő Felelősségi körök
Top-Com 2001. Bt
6753 Szeged Zágráb u.95. Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult
hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie
szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató
és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett
vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján
azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal
Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas
adatkezeléssel történik.
Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye
beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám,
postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a
tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél
eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen
adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az
opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a
honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.
A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok
pontosak, naprakészek legyenek.
Az alábbi személyes adatok kezelése történik:
 Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
 Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 E-mail cím
 Telefonszám
 Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a
honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

Adatkezelés időtartama:

 Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig
 Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
Adattovábbítás feltételei
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a
következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok
részére:
 Jogi képviselet
 Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 Kézbesítés
 Könyvelés
 Követeléskezelés
 Marketing
 Számlázás

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek
A tulajdonos, Top-Com 2001 Bt végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más
cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?
A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:
Minden szolgáltatót szükséges felsorolni, ahol személyes adatok megjelennek:
 Könyvelő: dr. Csanádi György könyvelő Iroda: 6724 Szeged Építő u.5.
 Tárhely szolgáltató: Név: DotRoll Kft., cím: Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148, elérhetőségek: (06 1) 432 3232, support@dotroll.com – adatvédelmi nyilatkozat link
 Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
további elérhetőségek , levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás,
online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google
Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google
AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző
támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei .

 Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb
termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi
tisztviselő elérhetősége.
Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére
történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét
írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél
formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme
Top-Com 2001 Bt internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma
többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13
év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői
hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok
kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás
folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás
beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.
Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan
cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben
tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő
szolgáltatásrészeket.
Cookie-k (sütik) kezelése
A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

Fogalmak
 Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat
kezel
 Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel,

összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik
személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-
értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám,
helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható
 Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e
 Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő
tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján
jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható
természetes személy
 Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://www.drivertaxi.hu
weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak
látogatói
 Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel,
az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak
 Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-
1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon
köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel
felhasználói fiókot hoz létre
 Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

 Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére
a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett
termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, és az ott meghatározott egyéb
címeken elérhető weboldalai

Szerezz INGYEN utakat!

Hívd meg a barátaidat és szerezz DTK Kreditet!

dtk app